KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2020 của TTHTCĐ phường Kim Sơn


TTHT CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG KIM SƠN

  

Số: /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   

                Kim Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2020

                                              

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2020

của TTHTCĐ phường Kim Sơn

 

        Căn cứ Công văn số 2565/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019", UBND thị xã Đông Triều thống nhất triển khai nội dung tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" trên địa bàn thị xã với chủ đề " Học để phát triển nhân cách và phát triển bản thân". Căn cứ vào thực tế địa phương phường Kim Sơn.TTHTCĐ phường Kim Sơn lập kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2020 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH.

Nhăm  tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, công đồng dân cư về học tập suốt dời và xây dựng xã hội học tập, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"; Kế hoạch thực hiện phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công đồng đến năm 2020"; Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"; Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" của địa phương

            Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học: Với chủ đề: " Học để phát triển nhân cách và phát triển bản thân".

 

II/NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

Phối hơp tổ tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

Phối hơp tổ kiểm tra phòng dịch bệnh cúm, chống rét đậm, rét hại, phòng bệnh mùa xuân cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản;

Phối hơp tổ cho bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cho giống lúa mới vụ xuân  2020;

Phối hơp tổ các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3;

Phối hơp tổ tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

Phối hơp tổ mở lớp đào tạo nghề nông thôn;

Phối hơp tổ vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước;

Phối hơp tổ tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

Phối hợp với hội phụ nữ phường tổ chức ngày 8/3

 

III/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:

            Từ 25/2/2020-25/3/2020.

Địa điểm:

Hội Trường UBND Phường Kim Sơn, sân vận động trung tâm phường;

Nhà văn hóa các khu: Cổ Giản, Kim Sen, Gia Mô, Nhuệ Hổ, Kim Thành.

Văn phòng các trường: THCS, TH, MN Kim Sơn;

Trạm y tế phường Kim Sơn

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng Ủy-UBND Phường nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT Huyện Đông Triều (b/c);

-TT Đảng Ủy-UBND xã (b/c);

-Các học viên (t/h).

 

TTHTCĐ

Giám đốc

 

 

 Đã ký

 

Đặng Cương Quyết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: