KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 11 năm 2019 của TTHTCĐ phường Kim Sơn


THT CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG KIM SƠN

  

Số: /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   

                Kim Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2019

                                              

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức hoạt động tháng 11 năm 2019

của TTHTCĐ phường Kim Sơn

 

 Căn cứ vào công văn số 72/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm học 2018-2019" với chủ đề :Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số" Căn cứ vào thực tế địa phương phường Kim Sơn.

TTHTCĐ phường Kim Sơn lập kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm 2019 như sau:

 

I/ MỤC ĐÍCH.

Nhăm  tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, công đồng dân cư về học tập suốt dời và xây dựng xã hội học tập, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"; Kế hoạch thực hiện phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công đồng đến năm 2020"; Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"; Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" của địa phương

            Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học: Với chủ đề: " Học để phát triển nhân cách và phát triển bản thân".

II/NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

 Phối hợp tổ chức kiểm tra các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản về bệnh dịch, kỹ thuật chăm sóc...

Phối hợp tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bền vững.

Phối hợp tổ chức thi tìm hiểu luật ATGT cho cán bộ GV Trường THCS Kim Sơn.

Phối hợp tổ chức ngày toàn dân đoàn kết tại các khu , các tổ dân cư khu.

Phối hợp tổ chức ngày toàn dân đoàn kết trên địa bàn 05 khu: Gia Mô, Kim Sen, Cổ Giản, Kim hành, Nhuệ Hổ và các tổ dân cư của các khu.

Phối hợp tổ chức thi văn nghệ kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20-11 tại 03 Trường: THCS, TH, MN Kim Sơn với chủ đề chúng em hát mừng Thầy Cô.

Phối hợp tổ chức học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phối hợp tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi.

Phối hợp tổ Tổ chức tổng vệ sinh đoạn đường thanh niên quản lý và khu vực công sở, trường học.

Phối hợp tổ chức truyền thông lớp đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2019

Phối hợp tổ chức tiêm phòng văcxim cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

III/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:

          Từ 25/10/2019-25/11/2019.

Địa điểm:

Hội Trường UBND Phường Kim Sơn, sân vận động trung tâm phường;Nhà văn hóa các khu: Cổ Giản, Kim Sen, Gia Mô, Nhuệ Hổ, Kim Thành.

Văn phòng các trường: THCS, TH, MN Kim Sơn;

Trạm y tế phường Kim Sơn

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm học 2019; báo cáo Thường trực Đảng Ủy-UBND Phường nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 11 năm học 2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./

Nơi nhận:

-PGD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

-TT Đảng Ủy-UBND phường (b/c);

-Các học viên (t/h).

 

TTHTCĐ

Giám đốc

 

 

Đã ký

 

 

Đặng Cương Quyết

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: