KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2020 của TTHTCĐ phường Kim Sơn


 

TTHT CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG KIM SƠN

  

Số: /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   

                Kim Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020

                                              

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2020

của TTHTCĐ phường Kim Sơn

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Sơn;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Kim Sơn;

            Trung tâm HTCĐ phường Kim Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 04/2020 cụ thể như sau:

 1. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN.

Phối hợp tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

Phối hợp tổ chức kiểm tra phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản;

Phối hợp tổ chức cho bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ xuân năm 2020

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao

Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học 

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

Phối hợp tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn;

Phối hợp tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước;

Phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

 2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Kim Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Kim Sơn.

 3.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian:

          Từ 25/3/2020-25/4/2020

Địa điểm:

           Hội Trường UBND Phường Kim Sơn, sân vận động trung tâm phường;

          Nhà văn hóa các khu: Cổ Giản, Kim Sen, Gia Mô, Nhuệ Hổ, Kim Thành.

          Văn phòng các trường: THCS, TH, MN Kim Sơn;

          Trạm y tế phường Kim Sơn

          4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

         Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2020; báo cáo Thường trực Đảng Ủy-UBND Phường nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

          Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm2020. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

-TT Đảng Ủy-UBND phường (b/c);

-Các học viên (t/h).

 

TTHTCĐ

Giám đốc

 

 

Đã ký

 

 

Đặng Cương Quyết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: