KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ Tháng: 2 năm 2019


Trung tâm học tập cộng đồng KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG, HỌC TẬP TẠI TTHTCĐ  
Phường:    KIM SƠN     Tháng: 2 năm 2019      
                 
TT Nội dung  Số lớp Thời gian  Lượt người tham gia Đơn vị phối hợp Tổng kinh phí   Nguồn kinh phí   
1 Học chương trình xóa mù chữ              
2 Học nghề ngắn hạn              
3 Các chuyên đề:               
       a, Giáo dục pháp luật: tuyêTuyên truyền vân đông nhân dân không đốt pháo, thả đèn trời. truyền nhân dân và học sinh chấp hành luật giao thông. Tổ chức Tổ chức mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật... 1 1 75 Công an phường      
       b, Giáo dục sức khỏe:Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn toàn xã; Tuyên truyền vận, động nhân dân thực hiện luật VSATTP kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể các trường MN, TH. Tổ chức.  kiểm tra phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hội nghị tuyên truyền vệ sinh môi trường trong chăn nuôi 1 1 86 Trạm y tế      
       c, Giáo dục môi trường: Tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, mương thoát nước. Vệ sinh giáng thải vỏ thuốc trừ sâu ở các cánh đồng  1 1 120 Các thôn, các trường học trong phường      
       d, Văn hóa xã hội: Tổ chức lễ hội truyền thống chùa làng văn hóa thôn Kim Sen; Gia Mô; Cổ Dản; Nhuệ H 1 1 540 Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường      
       e,  Phát triển kinh tế:               
       g, Giáo dục kỹ năng sống:               
4 Hoạt động văn nghệ, thể thao:Tổ chức chương trình thể thao vui xuân Bính thân 2016 gồm các môn: Bóng Đá, bóng Bàn, cầu Lông, cờ Tướng 1 1 543 Ban văn hóa.Các thôn, các trường học trong phường      
5 Hoạt động của các câu lạc bộ: Giao lưu câu lạc bộ thơ và nhac.  1 1 330 Câu lạc bọ thơ Kim Sơn      
                 
    Số tin bài            
6 Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh 6            
          Kim Sơn, ngày 25 tháng 2 năm 2019
  NGƯỜI LẬP BIỂU     GIÁM ĐỐC    
  (Ký ghi rõ họ tên)          
            Đã ký    
                 
  Đặng Văn Thanh     Đặng Cương Quyết    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: