KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2019 của TTHTCĐ phường Kim Sơn


TTHT CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG KIM SƠN

  

Số:2 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   

                Kim Sơn, ngày 25 tháng 2 năm 2019

                                              

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2019

của TTHTCĐ phường Kim Sơn

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kim Sơn;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ phường Kim Sơn;

            Trung tâm HTCĐ phường Kim Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03/2019 cụ thể như sau:

 1. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN.

Phối hơp tổ tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

Phối hơp tổ kiểm tra phòng dịch bệnh cúm, chống rét đậm, rét hại, phòng bệnh mùa xuân cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản;

Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học

Phối hơp tổ cho bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cho giống lúa mới vụ xuân  2019;

Phối hơp tổ các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3;

Phối hợp với hội phụ nữ phường tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao

Phối hơp tổ tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

Phối hơp tổ mở lớp đào tạo nghề nông thôn;

Phối hơp tổ vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước;

Phối hơp tổ tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ làng, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ phường Kim Sơn.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của 5 khu phố trên địa bàn.

- Toàn bộ nhân dân trong phường Kim Sơn.

 3.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian:

          Từ 25/2/2019-25/3/2019

Địa điểm:

           Hội Trường UBND Phường Kim Sơn, sân vận động trung tâm phường;

          Nhà văn hóa các khu: Cổ Giản, Kim Sen, Gia Mô, Nhuệ Hổ, Kim Thành.

          Văn phòng các trường: THCS, TH, MN Kim Sơn;

          Trạm y tế phường Kim Sơn

          4.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

         Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng Ủy-UBND Phường nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

          Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

-TT Đảng Ủy-UBND phường (b/c);

-Các học viên (t/h).

 

TTHTCĐ

Giám đốc

 

 

Đã ký

 

 

Đặng Cương Quyết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: