KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động tháng 1 năm 2019 của TTHTCĐ phường Kim Sơn


TTHT CỘNG ĐỒNG

PHƯỜNG KIM SƠN

  

Số:1 /KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                   

                Kim Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2018

                                              

 

KẾ  HOẠCH

Tổ chức hoạt động tháng 1 năm 2019

của TTHTCĐ phường Kim Sơn

 

                    Căn cứ Công văn số 2565/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 19/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018", UBND thị xã Đông Triều thống nhất triển khai nội dung tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" trên địa bàn thị xã với chủ đề " Trong cách học phải lấy tự học làm cố ". Căn cứ vào thực tế địa phương phường Kim Sơn.TTHTCĐ phường Kim Sơn lập kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2018-2019 như sau:

           I/ MỤC ĐÍCH.

           Nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết của toàn xã hội về việc học tập suốt đời và hưởng ứng "tuần lễ học tập suốt đời năm học 2018-2019".Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học:  " Học để phát triển nhân cách và phát triển bản thân "        

  II/NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

Phối hợp tổ chức tiêm phòng văcxim cho trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn;

Phối hợp tổ chức kiểm tra phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản.

Phối hợp tổ chức cho bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch cây vụ đông năm 2017.

Phối kết hợp với các khu vận động người dân ký cam kết không đốt pháo thả đèn trời, không buôn bán tàng chữ hàng quốc cấm

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, Giao lưu câu lạc bộ thơ

Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành luật giao thông;

Phối hợp tổ chức  mở lớp đào tạo nghề nông thôn; tin học; chuyển giao KHKT; tư vấn pháp luật...

Phối hợp tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông mương thoát nước; Hưởng ứng tháng vì môi trường xanh, sạch, đẹp

         Phối hợp tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt Luật VSATTP và tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn, chợ khu đô thị mới, các bếp ăn tập thể, trường MN, TH;

 

 III/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian:

          Từ 25/12/2018-25/1/2019

Địa điểm:

           Hội Trường UBND Phường Kim Sơn, sân vận động trung tâm phường;

          Nhà văn hóa các khu: Cổ Giản, Kim Sen, Gia Mô, Nhuệ Hổ, Kim Thành.

          Văn phòng các trường: THCS, TH, MN Kim Sơn;

          Trạm y tế phường Kim Sơn

          IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

         Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2018-2019; báo cáo Thường trực Đảng Ủy-UBND Phường nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

          Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TTHTCĐ đạt kết quả tốt.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm học 2018-2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

-PGD&ĐT thị xã Đông Triều (b/c);

-TT Đảng Ủy-UBND phường (b/c);

-Các học viên (t/h).

 

TTHTCĐ

Giám đốc

 

 

Đã ký

 

 

Đặng Cương Quyết

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: