Asset Publisher

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021


         Thực hiện sự chỉ đạo của UBND – UB MTTQ phường Kim Sơn về việc tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường Kim Sơn nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và để cho ngày bầu cử ( 22/5/2016) thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.. Sáng ngày 18/5/2016 các Đ/c cán bộ và nhân dân phường Kim Sơn đã tổ chức xuống đường tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Một sơ hình ảnh tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

                                                                                                  Đặng Thanh