Asset Publisher

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII


Ngày 12/12/2017,Đảng bộ phường Kim Sơn đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết Hội nghị trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại hội trường phường Kim Sơn đã có trên 370 Đ/c đảng viên tham gia học tập.


           Đồng chí Nguyễn Quang Đán – Thị ủy viên -  Bí thư Đảng bộ phường Kim Sơn , quán triệt Nghị quyết18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới". Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Quang Đán – Thị ủy viên -  Bí thư Đảng bộ phường Kim Sơn nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đ/c Nguyễn Quang Đán – Thị ủy viên -  Bí thư Đảng bộ phường Kim Sơn , quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị

trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

       Cũng tại hội nghị, Đảng bộ phường Kim Sơn đã triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, các chi bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở.

Một số hình ảnh  Hội Nghị triển khai việc tổ chức học tập NQTW 6.

 

 

                                                                                Đặng Thanh