BÁO CÁO Đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng Năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN

TTHTCĐ PHƯỜNG KIM SƠN

 

 
 

 

 

 

Số: 10/BC-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

                   Kim Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

 

 
 


 

Kính gửi:    Thường trực UBND phường Kim Sơn

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

 

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc báo cáo đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2018;

Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm 2018. TTHTCĐ phường Kim Sơn  báo cáo đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động trong năm 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

          I. Đặc điểm tình hình địa phương

Phường Kim sơn là một phường nằm giữa trung tâm thị xã Đông Triều có diện tích 10,37 km2, dân số thường trú trên địa bàn là 9.154 người, có 05 khu hành chính. Đảng bộ cơ sở có 12 chi bộ gồm 412 Đảng viên. Trong những năm gần đây phường Kim Sơn đã được thị xã Đông Triều quan tâm đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Kim Sen với hàng chục công ty doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn, với đặc điểm trên những năm gần đây Kim Sơn đã từng bước đổi thay rõ rệt, đô thị ngày một phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao về mọi mặt, tăng trưởng kinh tế bình quân là 17%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 72.000.000đ/người/năm; với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn lên các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của phường đều đạt và vượt mức kế hoạch, về văn hóa, giáo dục, phường Kim Sơn có hệ thống trường học đồng bộ với 3 cấp học trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS; trường mầm non, trường Tiểu học, trường THCS đều đạt trường chuẩn Quốc gia.

Năm 2018 với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu phố nêu cao tinh thần thực hiện chủ đề công tác năm về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đẩy mạnh phát triển đô thị" trung tâm học tập cộng đồng của phường đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để triển khai đồng bộ các nội dung nhằm truyền tải đến nhân dân trên địa bàn về các nội dung trên nhằm quyết tâm xây dựng khu phố văn minh đô thị, phường văn minh đô thị năm 2018.

Xác định trung tâm học tập cộng đồng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và địa phương cũng như kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức văn hóa... đến người dân trên địa bàn lên trong năm qua trung tâm học tập cộng đồng của phường đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện lên kết quả đạt khá cao so với những năm trước:

          1. Ban giám đốc:

          Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng của phường thường xuyên được kiện toàn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ giao.

          Ban giám đốc có 03 đồng chí gồm 01 giám đốc; 02 phó giám đốc; có 01 biệt phái viên và các thành viên của hệ thống theo đúng quy định, bảo đảm sự hoạt động từ phường xuống các nhà văn hóa khu phố.

          100% khu phố thành lập kiện toàn Ban chủ nhiệm nhà văn hóa khu phố do đồng chí BTCB, trưởng khu làm chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội làm thành viên.

          Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được ban giám đốc quan tâm, tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng của cấp trên tổ chức và các hội nghị của phường.

          2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

Việc triển khai thực hiện nhiệm nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục và cấp trên được ban giám đốc thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

- Xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng cấp phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí theo chức năng thẩm quyền. 100% nhà văn hóa của các đơn vị khu phố đều có quy chế hoạt động, có kế hoạch hoạt động theo năm bảo đảm hiệu quả cao.

- Kế hoạch số 06/KH-TTHTCĐ, ngày 12/01/2018 về hoạt động và phát triển trung tâm học tập cộng đồng năm 2018;

- Ngày 18/9/2018 có kế hoạch số 99/KH-TTHTCĐ về tổ chức hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" với chủ đề Trong cách học phải lấy tự học làm cốt.

- Ngày 18/7/2018 có kế hoạch số 08/KH-TTHTCĐ về tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng phường 6 tháng cuối năm.

- Tham mưu cho UBND phường triển khai các nhiệm vụ về giáo dục cộng đồng, các hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước theo đúng chức năng thẩm quyền.

- Xây dựng biểu bảng, hệ thống công tác tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng được đặt tại trung tâm học tập của phường. Phối hợp với Hội khuyến học của phường xây dựng hệ thống pano ảnh hoạt động được đặt tại văn phòng, đây là những việc trung tâm học tập cộng đồng của phường đã triển khai thực hiện có hiệu quả cao so với những năm trước.

- Hệ thống lưu trữ văn bản chỉ đạo, văn bản thực hiện được ban giám đốc thực hiện tốt, trung tâm có tủ sách, hệ thống bàn, ghế trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo đúng quy định.

- Xây dựng biểu sơ đồ quản lý của trung tập học tập cộng đồng phường, khu phố, các dòng họ đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành của ban giám đốc.

          3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

          - Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ được ban giám đốc thực hiện thường xuyên, đặc biệt là việc bố trí phòng làm việc, trang thiết bị, công tác chỉ đạo các ban chủ nhiệm nhà văn hóa khu phố được tăng cường, quản lý theo hệ thống từ phường xuống khu phố.

          - Công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc (phụ cấp trách nhiệm); điều kiện làm việc (văn phòng, trang thiết bị) của lãnh đạo TTHTCĐ bảo đảm đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc chuyên môn.

          Ban giám đốc tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của cấp trên, các buổi họp theo chuyên môn, hàng tháng, quý tổ chức hội nghị của phường để đánh giá công tác hoạt động của trung tâm và các nhà văn hóa khu phố.

          Việc thực hiện chế độ đối với ban giám đốc được thực hiện đúng theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo; Quyết định số 3607/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy định mức phụ cấp kiêm nghiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường.

          - Công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động được ban giám đốc thực hiện theo đúng chức năng hàng quý, năm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức KHKT, công nghệ, kiến thức trồng trọt, xây dựng đô thị văn minh, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác thực hiện chính sách DSKHHGĐ, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em...

          Từ sự phối kết hợp trên trong năm 2018 trung tâm đã phối hợp tổ chức được trên 70 hội nghị, buổi tập huấn thu hút 6.778 người dân tham dự. Đặc biệt là các BCN nhà văn hóa khu phố đã tổ chức hàng trăm hội nghị phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước và địa phương cũng như của tổ chức đoàn thể đến người dân trên địa bàn, vì vậy đến nay việc thực hiện, chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn đã được nâng cao rõ rệt, 100% khu phố đạt tiêu chí khu phố văn hóa, gia đình đạt gia đình văn hóa là 93,4%.

          4. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

          - Việc sử dụng nguồn kinh phí của TTHTCĐ được thực hiện theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo; Quyết định số 3607/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Quy định mức phụ cấp kiêm nghiệm đối với cán bộ quản lý và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường. Việc thực hiện chi kinh phí cho hoạt động của trung tâm do ban giám đốc chủ động xây dựng kế hoạch và trình chủ tịch UBND phường phê duyệt theo Luật ngân sách và những quy định của các cấp.

          - Sự hỗ trợ về nguồn lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các hợp tác xã dịch vụ…cho hoạt động của TTHTCĐ trong năm 2018 bước đầu đã có hiệu quả 100% nhà văn hóa khu có sự tham gia đóng góp của công ty doanh nghiệp và người dân như vầ vật liệu xây dựng, trang thiết bị loa, máy, cây xanh... đối với trung tâm của phường UBND phường đã hỗ trợ kinh phí làm sơ đồ hệ thống điều hành của TTHTCĐ, biểu bảng, pa nô ảnh...

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của trung tâm gồm có văn phòng làm việc được khánh tiết khoa học gồm có: 01 hội trường của phường với 300 bộ bàn, ghế; 01 phòng làm việc gồm 02 bàn làm việc, 30 chiếc ghế, 01 bộ máy tính; 01 tủ; 01 sơ đồ hoạt động; 01 pa nô ảnh tư liệu; 05 nhà văn hóa khu; 05 trung tâm VHTDTT khu; 07 tủ sách pháp luật... bảo đảm hoạt động của trung tâm và nhà văn hóa khu phố.

          III. Tổ chức hoạt động

          1. Đánh giá công tác hoạt động:

       - Công tác điều tra nhu cầu học tập, việc nắm bắt về nhu cầu học tập của người dân được ban giám đốc phối hợp với Hội khuyến học và các tổ chức thành viên khảo sát nhu cầu của đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng lĩnh vực như bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hay tọa đàm... bảo đảm phù hợp và hiệu quả cao. Đặc biệt là việc bố trí địa điểm, nội dung, thời điểm được ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng tổ chức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế theo từng đối tượng, đơn vị...

          Từ việc khản sát và phối hợp ở trên ban giám đốc đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia bảo đảm số lượng hiệu quả cao.

       - Các hình thức tổ chức lớp học căn cứ vào nhu cầu và đối tượng, thời điểm, địa điểm Ban giám đốc phối hợp tổ chức bảo đảm hiệu quả:

+ Tổ chức lớp học theo câu lạc bộ; tổ chức hội, đoàn thể, ban, ngành, theo chuyên đề...

+ Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, hay chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, tin học...

- Tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động của trung tâm có chất lượng.

- Công tác quản lý và lưu trữ  hồ sơ hoạt động trung tâm được đảm bảo theo quy định tại văn phòng trung tâm của phường.

Đặc biệt năm 2018 trung tâm học tập cộng đồng của phường đã tổ chức thành công buổi khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 đã thu hút các tổ chức, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân tham gia hướng ứng được cấp trên đánh giá cao, 100% nhà văn hóa khu phố hoạt động tuần lễ học tập bảo đảm hiệu quả.

Phối hợp với ban văn hóa tổ chức khai mạc đại hội TDTT và ngày chạy Olimpic, các hoạt động văn hóa thể dục thể thao nhân các ngày lễ của đất nước và địa phương.

          2. Kết quả thực hiện

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Tổng số

Nữ

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

2

350

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

8

712

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

6

450

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

10

876

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

10

826

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

8

950

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

6

726

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

10

775

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

10

1.113

 

 

Tổng số

70

6.778

 

 

          VI. Đánh giá công tác huy động sự tham gia của xã hội

- Năm 2018 công tác tham gia của cơ quan chuyên môn đối với trung tâm học tập cộng đồng phường Kim Sơn đã có sự thay đổi rõ rệt, các tổ chức đoàn thể đã có sự phối hợp trong quá trình hoạt động như huy động đoàn viên, hội viên tham gia vào các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng... vì vậy sự hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng phường đã có hiệu quả cao được nhiều tổ chức ban, ngành, đoàn thể hiểu và phối hợp hoạt động.

- Sự tham gia phối hợp của các công ty, doanh nghiệp vào hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng chưa được hiệu quả (chưa triển khai).

- Tham gia của nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo chưa được phát huy vì vậy chưa có sự vào cuộc của các nhà hảo tâm và cơ sở tôn giáo cho học tập cộng đồng trên địa bàn.

          V. Hiệu quả hoạt động

- Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi: Trên địa bàn phường Kim Sơn tỷ lệ người biết chữ đạt 100% theo phổ cập tiểu học và THCS, các trường học đều đạt chuẩn Quốc gia.

- Số người tham gia học tại TTHTCĐ: Năm 2018 việc triển khai các nhiệm của trung tâm học tập cộng đồng, các nhà văn hóa khu phố đã có tỷ lệ người tham gia đông khoảng là 12.760 lượt người.

- Số hộ nghèo ở địa phương hiện còn 02 hộ = 0,08% giảm 04 hộ so với năm 2017, hộ cận nghèo là 29 = 1,11% giảm 18 hộ so với 2017.

- Trong công tác bảo vệ môi trường người dân địa phương đã có ý thức, trách nhiệm cao so với những năm trước hiện tại tỷ lệ hộ gia đình thực hiện mô hình thu gom rác thải hàng ngày đạt tỷ lệ 94,0%, cao hơn so với năm 2017 là 1,0%. Hàng tháng, tuần địa phương đã duy trì việc dọn vệ sinh môi trường trong khu dân cư theo mô hình "Ngày chủ nhật xanh", bảo đảm tỷ lệ người dân và cụm dân cư tham gia. Các tổ chức đoàn thể chính trị và tổ dân phố xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu theo tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", xây dựng văn minh đô thị.

- Năm 2018 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn phường Kim Sơn đạt 2.508 tỷ đồng, tăng 436 tỷ so với năm 2017, tỷ trọng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 88,30%, Dịch vụ thương mại chiếm 8,80%, nông nghiệp là 2,90%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/năm.

- Công tác phòng chống dịch bệnh trên người cũng như vật nuôi, cây trồng được triển khai thực hiện có hiệu quả cao. Trong năm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, công tác phòng chống dịch bệnh được cấp trên đánh giá cao

- Tình hình an ninh chính trị trật tự ann toàn xã hội được giữ vững không có tụ điểm cờ bạc, mại dâm, ma túy đông người...

Đảng bộ được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền đạt tiên tiến xuất sắc, các đoàn thể đều đạt vững mạnh.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, 100% khu phố đạt khu phố văn hóa, văn minh đô thị. 100% khu phố xây dựng được quy ước khu phố văn hóa trình cấp trên phên duyệt.

- Năm 2018 toàn phường có 85 người được tạo việc làm mới và được hợp đồng lao động thời vụ, người làm nội trợ giúp việc là 70 người, việc làm mới 85 người, cho thu nhập bình quyên 5 - 6 triệu/tháng.

          VI. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

          - Tiếp tục tăng cường duy trì và phát triển phong trào học tập trong mỗi gia đình, dòng họ và công đồng dân cư.

          - Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện mở các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, học nghề cho nhân dân trên địa bàn.

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả việc khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2019, bảo đảm tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động của trung tâm, thiết chế văn hóa từ 70% trở lên.

          - Bảo đảm xây dựng hệ thống mạng lưới, tổ chức của trung tâm từ phường đến khu phố, xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện.

          - Phấn đấu hoàn thành 100% nội dung kế hoạch hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng phường và cấp trên triển khai.

 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm học tập công đồng phường Kim Sơn năm 2018, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của phòng giáo dục thị xã, UBND thị xã và cấp ủy, chính quyền địa phương trong năm 2019 để trung tâm học tập cộng đồng phường hoàn thành nhiệm vụ năm 2019./.

 

 Nơi nhận:                                                                          - Như kính gửi (b/c);

- Thường trực ĐU; UBND phường (b/c);

- LĐTTHTCĐ;                        

- Lưu: VT.

 

TM. BAN GIÁM ĐỐC   

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                    Đặng Cương Quyết                                                                                 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: