Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Ngày 11/11/2014 tại hội trường xã Kim Sơn đã tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan, cho các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, các Đ/c trưởng các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, ban chỉ huy các thôn

             

Đ/c Hà Thị Hiến - phó chủ tịch UBND - giám đốc TTHTCĐ xã Kim Sơn khai mạc hội nghị tuyên truyền,

phổ biến luật đất đai năm 2013

               Nhằm hưởng ứng Ngày "Pháp luật Việt Nam 09/11/2014" và góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật về đất đai, từng bước đưa Luật Đất đai 2013 đi vào thực tế cuộc sống.

Đ/c Nguyễn Văn Xá - thành viên hội luật gia huyện Đông Triều

tuyên truyền, phổ biến luật đất đai năm 2013

             Luật Đất đai năm 2013 tiếp tục khẳng định đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Luật Đất đai năm 2013 đã đổi mới các nội dung: Điều tra cơ bản về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Toàn cảnh hội nghị

 

                                                                                                 CTV: ĐẶng Văn Thanh