Xuất bản thông tin

Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành TW Đảng khóa XI tại hai điểm cầu trực tuyến UB nhân dân xã Kim Sơn và trường TH Kim Sơn

Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành TW Đảng khóa XI tại hai điểm cầu trực tuyến UB nhân dân xã Kim Sơn và trường TH Kim Sơn

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Ngọc Giao- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9

             Sáng ngày 7/10/2014, Đảng bộ huyện Đông Triều tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành TW Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên và Ban Thường vụ các đoàn thể thuộc Đảng bộ.

             Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Ngọc Giao- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9. trong đó tập trung vào 03 vấn đề: Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" Triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. 

Đ/c: Vũ Ngọc Giao- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy Quảng Ninh - Phát biểu- Triển khai.

                Qua đợt học tập, giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Kim Sơn nhận thức và nắm vững mục tiêu, quan điểm, các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, tập trung xây dựng chương trình hành động "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"  thiết thực, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện, để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. 

Hưởng ứng nghị quyết hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành TW Đảng khóa XI.

Gần 300 Đảng viên của Đảng bộ xã Kim sơn đã học tập nghiêm túc tại hội nghị

Các Đ/c:  Đảng viên Trường THCS – TH – MN Kim Sơn

Đang chú ý lắng nghe nghị quyết tại điểm cầu trường TH Kim Sơn

 

 

 

                                                                       Đặng Văn Thanh